top of page

Hvordan kan det oppleves å leve med en diagnose på autismespektret (og/eller ADHD/Tourettes) ? Vi arbeider med å samle gode, beskrivende artikler om dette emnet!

Nevroutviklingstilstander, også kalt nevroutviklingsforstyrrelser,

 er tilstander der nevrologisk og psykologisk utvikling er forsinket eller avvikende fra tidlig barndom. De vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene er ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser

Kilde: Statped  Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Bakgrunn for bruk av valgte sympoler i vår egen støttelogo (katt med tekst og symboler), som ble designet for å vise vår støtte  i forhold til  nevroutviklingsforstyrrelser

 

Regnbuens uendelighetssymbol brukes ofte for å representere alle nevroutviklingstilstander generelt, hvor bl.a. ADHD, Tourettes syndrom og autisme inngår. 

Cari Ebert 

Logoregnbue3des22.jpg
uendelighetssymbolregnbue.jpg
Evightssymbol gull
adhdbutterfly_conw.webp

 

ADHD - sommerfuglsymbolet

ADHD sommerfuglsymbolet, ble til etter inspirasjon fra en ADHD-facebookgruppe, hvor det be diskutert hvilke bilder og symboler folk følte representerte dem og deres ADHD. Sommerfuglen fikk gjenklang hos mange siden dens flagrende ferd fra blomst til blomst, kan sammenlignes med hvordan tankene til en person med ADHD oftest hopper fra den ene til den andre.

Kilde: ADHD Grrl, about the ADHD butterfly

adhdbutterfly_conw.webp

+

uendelighetssymbolgull.jpg

=

uendelighetssymbolregnbue_edited.png

Regnbuefarget evighetssymbol representerer alle diagnoser innen nevroutviklingsforstyrrelser (vi liker å bruke uttrykket nevroutviklingstilstander) De mest kjente er ADHD, Autsme og Tourettes

Vi arbeider med å samle inn inker til artikle som kan være nyttige å lese både for både personer med en av diagnosene, pårørende og/eller for alle andre som ønsker å øke sin kunnskap om nevroutviklinstilstander.

Ta gjerne kontakt hvis du har du tips om artikler som kan passe her? 

uendelighetssymbolgull.jpg

Uendelighetssymbolet i gull brukes av mange som ett symbol for autisme

Dette fordi Au er det internasjonale kjemiske symbolet for gull, og A og U er de to første bokstavene i ordet Autisme.

Puslespillsymbolet ble tidligere mye brukt i forbindelse med autisme, men symbolet kan antyde at et autistisk individ er et puslespill som skal løses, snarere enn en person som skal aksepteres, mange gått derfor gått bort fra å bruke puslespillsymbolet

Cari Ebert 

ADHDsommerfugl
Evigetssymbol
ADHD
Tourettes
Autisme
Nevroutviklingstilstande

Fellestrekk ved nevroutviklingsforstyrrelser er blant annet:

  • De fremtrer i barnealder

  • Har sin bakgrunn i forsinket eller avvikende utvikling av sentralnervesystemet

  • De fremstår fra mildt til alvorlig i omfang

  • De har et jevnt utviklingsløp, noe som betyr at de ikke blir bedre eller kan kureres, men heller ikke blir verre

  • Det forekommer mye overlapp mellom tilstandene

  • Genetisk disposisjon er ofte årsak

  • Det finnes ingen behandling som fjerner tilstandene, men tiltak kan bedre fungering og utvikling

  •  

Kilde: Statped Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Store utfordringer med kosthold ved autisme

POPULÆRVITENSKAP: Ny forskning viser at personer med autisme har høy forekomst av helseutfordringer som kan ha sammenheng med kostholdet. Det er behov for både kunnskapsoppdatering og økt tverrfaglig samarbeid.

(Sigrun Hope m.fl.)

Fra www.forskning.no

Hva er Autisme?

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forenings veileder for

Autismespekterforstyrelser - Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser finner du her.

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening/legeforeningen.no

Tics og Tourettes Syndrom

Aktuelle diagnoser (ICD 10)/Definisjon

Tourettes syndrom (TS) er en tilstand, der barn utvikler motoriske eller vokale tics. Tics er korte gjentatte bevegelser (motoriske tics) eller lyder og verbale ytringer (vokale tics). Bevegelsene og lydene kan være enkle eller komplekse. Diagnosen TS (F 95.2 i ICD-10 klassifikasjonen1) defineres ved multiple motoriske og minst ett vokalt tic som har de- butert før 18 års alder og har vedvart i over ett år. Motoriske og vokale tics må ikke ha vært tilstede samtidig. Pasien- ten skal ikke ha hatt en periode uten tics i mer enn 2 måneder. Diagnosen “Forbigående tics” defineres som motoriske og / eller vokale tics med varighet under ett år (F 95.0). Hvis kun motoriske tics eller kun vokale tics er til stede i en periode på mer enn ett år, betegnes tilstanden som ”kroniske motoriske tics” eller ”kroniske vokale tics” (F 95.1). Les mer om om tilstanden, årsaksforhold, og prognose her. (Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening - legeforeningen.no)

Marlena Hegna Foss har skrevet en artikkel som kan gi gode tips til familie, venner, lærere, ja alle, som er i kontakt med andre mennesker, der i blandt de som tilhører autismespektret. 

En link til artikkelen finner du:

VOKSNE ASPERGERE - En brukerveiledning for venner

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening:

Hyperkinetiske forstyrrelser

F90.0 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet

F90.1 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse

F90.8 Andre hyperkinetiske forstyrrelser

F90.9 Hyperkinetiske forstyrrelser, uspesifisert

F98.9 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder (som inkluderer oppmerksomhetsforstyrrelse uten hyperaktivitet)

Les mer her

Legeforeninen.no

Artiklsamling
bottom of page